محیط زیست خلیج فارس همچنان هدف قرار می‌گیرد؛
تخریب ساحل با اقدامات یک پتروشیمی

همهجا به جان محيط زيست حمله ميشود، شايد بيچارهتر و بدبختتر از زمين نباشد که اين روزها از سواحل شمالي، تا مرکز و جنوب استان ديوانهوار به جان زمين افتادهاند. مشخص نيست برخيها چه از اين آب و دريا ميخواهند که دست از سر آن برنميدارند اما آنچه مشخص است عدهاي از واژه زمين خوششان ميآيد و هميشه دنبال بيشتر کردن سهم خود هستند و شايد اينجا باشد که حمله به محيط زيست انسان بيش از پيش در دستور کار قرار ميگيرد.

جديت برخي براي تبديل سواحل استان به مناطق گردشگري آنقدر درخور تحسين است که اگر براي همه برنامهها و طرحهايمان اين گونه همت و انگيزه داشتيم، اکنون بوشهر، گلستان شده بود و نه بيکاري بود و نه فقر. احداث دهکده گردشگري بوشهر و پس از آن همت گماشتن بهمنظور احداث ديگر دهکدههاي گردشگري و در کنار آن، ساخت و سازهاي گوناگون براي توسعه بخش گردشگري با حمله به محيط زيست، شاهدمثال مبرهني در اين خصوص است. بامداد جنوب در گزارشهايي که در خصوص دهکده گردشگري بوشهر منتشر کرده بارها به اين مساله اشاره کرده است که چرا اين همه به محيط زيست حمله ميکنيد و چرا مسوولاني که بايد قانون را اجرا کنند، خود قانونشکن شده و تير خلاص بر پيکر باقيمانده حيات اطراف ما افتادهاند؟ همين چند وقت پيش بود که دوستداران محيط زيست فعاليت يک لايروبي غير قانوني را در اين دهکده متوقف کردند.  اين در حالي است که اکنون در نزديکي دهکده گردشگري پازارگاد با جديت هر چه تمامتر اين بار «هتل-ويلايي» بهانه و دستاويز حمله به محيط زيست و دريا شده است؛ دريايي که متعلق به «همه» است و همگان در حفظ و نگهداري آن مسوول هستند. گفته ميشود برخي آقايان کشوري براي توسعه گردشگري قطب صنعتي استان برنامهريزي ميکنند. لطفا آقايان کشوري بيش از اين براي استان ما برنامهريزي نکنند، اگر هم ميکنند، تنها به گزارشهاي ساختگي مسوولان استاني اکتفا نکرده و تا لحظه آخر پروژهها، نظارت داشته باشند و اطمينان حاصل کنند که مثلا تمام قوانين زيستمحيطي لحاظ و رعايت شود، چرا که بر اساس اسناد و مدارک ما، بسياري از پروژههايي که در استان در طول چند سال گذشته اجرا شده و يا در حال اجرا است، تعريفهاي زيستمحيطي ندارد. حال قرار است پتروشيمي ... با کمک ديگر پتروشيميها در کنار دهکده گردشگري پازارگاد، هتل ويلايي احداث کند که سمنهاي محيط زيستي نسبت به فعاليتهاي محيط زيستي در خصوص آن هشدار دادهاند و خواستار پيگيري مسوولان محيط زيستي شدهاند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صبح پنجشنبه 27 اسفند 94 در آيين افتتاح دهکده گردشگري دريايي شيرينو در عسلويه گفته بود که: «گامهاي بسيار مهمي در راستاي توسعه گردشگري در سطح کشور برداشته شده است و با اشاره به تاکيد دولت يازدهم بر توسعه گردشگري در نقاط مختلف کشور، تصريح کرده که: شاهد رشد قابل توجه گردشگري در دو سال اخير هستيم. اجراي پروژههاي مهم گردشگري در سطح کشور در دستور کار است».

مسعود سلطانيفر همچنين اذعان داشته که: «در سالهاي اخير شاهد اقدامات بسيار مهمي براي توسعه گردشگري در استان هستيم و اجراي پروژههاي متعددي نيز در دستور کار است».

به نظر ميرسد اصرار و انگيزه وافر آقايان به بدل کردن تمام سواحل به منطقه گردشگري، درآمدزايي بالا از اين مناطق باشد. براي محقق کردن چنين برنامهاي، آقايان آستينهاي همتشان را تا بناگوش بالا زدهاند.

اين در حالي است که منابع موثق ميگويند پس از بررسي و نظارتهاي محيطزيست مربوط و ارائه طرح و نقشه اين هتل-ويلا اکنون جلوي فعاليتهاي اين ساخت و ساز تا اطلاع ثانوي گرفته شده است. نکته اينجاست که در پاسخ به برخي منتقدان که ميگويند ما نميخواهيم منطقهاي که قرار است هتل-ويلا شود، همانند دهکده گردشگري شود، گفته ميشود که در اين محل به هيچ وجه ساخت و ساز انجام نميشود! حال سوال اينجاست که اگر قرار نيست ساخت و سازي صورت بگيرد، پس اين همه بودجهاي که براي آن سرمايهگذاري و هزينه شده، دقيقا کجا هزينه ميشود و مگر قرار نيست منطقه گردشگري شود، پس بدون ساخت و ساز چگونه!؟ در کنار همه اين توضيحات، طرح غير قانوني استانداري بوشهر مبني بر جذب 12درصد اعتبارات روستاها در استانداري بوشهر، گلايههاي فراواني را از سوي مردم و شوراهاي اسلامي روستاهاي جنوب استان در پي داشته است و البته با مخالفت رسمي دولت هم مواجه شد اما بهنظر ميرسد که دولت آقاي روحاني در استان ما هيچ حضور و قدرتي ندارد!

از زمان ابلاغ اين مصوبه غير قانوني تا به امروز فرمانداري و بخشداري چندين جلسه بينتيجه با شوراهاي اسلامي روستاهاي دو بخش اين شهرستان داشته است. در اين جلسات بيشتر شوراهاي اسلامي مخالفت خود را با اين طرح اعلام كردند و از هرگونه امضا و يا تائيد صورتجلسه ارسالي خودداري کردهاند.

شوراهاي اسلامي روستاهاي شهرستان عسلويه که منطقه خود را ميزبان شايسته پالايشگاهها و تاسيسات منطقه ويژه ميدانند، ارزش افزوده را حق قانوني مردم عنوان ميکنند و حتي آنان معتقد هستند شوراهاي اسلامي روستاها در تمام مسائل ذكر شده در صورتجلسه ارسالي، از زمان پرداخت ارزش افزوده تاکنون، خيلي بيشتر هزينه كردند و خواهند كرد.

يکي از اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي عسلويه ميگويد: «چرا بايد در عسلويه، حق آلايندگي که يكي از خواستههاي اصلي و بحق مردم است، به فراموشي سپرده شود؟ و حتي هنوز اعتباري که به حساب دهياريها واريز نشده است، از آن برداشت شود؟

اين آقايان با استناد به سخنان معاونت دريايي محيط زيست تهران مبني بر اين که احداث منطقه گردشگري در مناطق نفت و گازي، امري بهينه است، استناد کرده و مانور ميدهند و آن را ابزاري براي محقق کردن اهداف خود قرار دادهاند، هر چند که اين سخن در جاي خود، هم قانوني و هم قابل قبول است اما پروين فرشچي بيشک از محروميت و ظلمي که بر مردم بومي ميرود و علاوه بر آن از دستهاي پشت پرده، خبر ندارد.

به هر حال به نظر ميرسد که پتروشيميها در حوزه جنوب استان با وجود آنکه اقدامات خوبي در حوزه زيستمحيطي انجام داده و ميدهند اما اقدامات اينچنيني ميتواند با ساير کارهاي آنها تعارض داشته باشد. ما در اين گزارش بهدليل احترام به پتروشيميهاي حوزه جنوب استان نامي از هيچ شرکتي نياورديم اما اميدواريم که در آينده شرايط به شکلي باشد که هميشه موفقيتهاي زيستمحيطي آنها را پوشش خبري دهيم. البته تماسهاي تلفني ما براي گرفتن آخرين خبرها از اين طرح راه به جايي نبرد و با وجود قرار قبلي، تلفن ما را پاسخ ندادند.